Facturen zijn contant betaalbaar op bovenstaand adres, netto, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst.

Iedere factuur wordt geacht aanvaardt te zijn. Bij gebreke van schriftelijke betwisting aangetekend, binnen de acht dagen na verzending van de factuur.

Bij Niet betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn berekend tegen de wettelijke interestvoet geldend in België. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper en kunnen deze teruggevorderd worden.